HOME

 

คำเตือน ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตามจะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานคู่มือการฝึกฯ ให้กับ ผบ.หน่วยระดับกองพล และเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยรักษาพระองค์ จำนวน ๑๕๐ หน่วย ในโอกาสเข้าร่วมชมการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ สนาม ร.๑ รอ. ประกอบด้วย คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย บุคคลท่าอาวุธ พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X 95) และอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4A1) พ.ศ.๒๕๖๐ และคู่มือการฝึกว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การนำคู่มือพระราชทานดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เหมาะสม มีความถูกต้องตามหมาย พระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม จึงให้หน่วย ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (PDF) นำไปใช้ปฏิบัติกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ตั้งแต่ผลัดที่ ๒/๖๐ เป็นต้นไป ท่าการฝึกในหลักสูตรทหารใหม่ ๑๐ สัปดาห์ ถ้ามีระบุไว้ในคู่มือการฝึกฯ พระราชทาน ให้ปฏิบัติตามท่าการฝึกในคู่มือการฝึกฯ พระราชทานนั้น (รายละเอียดที่นี่)

   • ยศ.ทบ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นตอนสุดท้าย (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศ เรื่องที่นั่งศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศษ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา (รายละเอียดที่นี่)
   • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • สรุปขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ทั่วไปในการทดสอบความรู้ ผู้บังคับหน่วย ระดับกรม (รอบสอง) (รายละเอียดที่นี่)
   • เอกสารแนวทางในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรมและระดับกองพัน (รอบ ๒) (รายละเอียดที่นี่)
   • รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (รายละเอียดที่นี่)
   • ดย.ทบ. ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์ กรมดุริยางค์ทหารบก ประกาศรับสัมครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก    (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ ๒๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทบ.สหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดที่นี่)
   • คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๑) (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียด)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กห. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการความร่วมมือทางทหาร และเพื่อขึ้นบัญชีคะแนนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบออสเตรเลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ติดต่อหน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือก/ทดสอบขั้นที่ ๒ ในวันที่ ๓ ก.ย.๖๑  * ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) (รายละเอียดที่นี่) * รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและมีสิทธิ์สอบขั้นที่ ๒ แยกตามหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ   (รายละเอียดที่นี่)   * ภาคผนวก :  ขอบเขตการสอบขั้นที่ ๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • รายการแจกจ่ายหนังสือตำรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดที่นี่) (บัญชีรายชื่อหนังสือ-ตำรา)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษและการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ(รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับทุน IATSS Forum (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. อนุมัติจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือก ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการสำนักงาน    นายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน    เหล่า ส. (รายละเอียดที่นี่)
   • การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายด้านการฝึก – ศึกษา ของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่งการใช้เอกสารประกอบคำสั่งการฝึกประจำปี (รายละเอียดที่นี่)
   • ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศนอก กห. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                   (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปี ทางทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดทีนี่)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. แจกจ่ายหนังสือตำราคู่มือราชการสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดที่นี่) 
   • e-Book สำหรับผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับใช้ในการสอบนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี(รายละเอียดที่นี่) 
   • คู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกหน่วยทหารทรหด(รายละเอียดที่นี่)
   • บันทึกข้อมูล รายงานการประเมินการเตรียมการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่(รายละเอียดที่นี่)
   • คำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน(รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(รายละเอียดที่นี่)
   • ตำราคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)