HOME

 

 

 

คำเตือน ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตามจะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานคู่มือการฝึกฯ ให้กับ ผบ.หน่วยระดับกองพล และเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยรักษาพระองค์ จำนวน ๑๕๐ หน่วย ในโอกาสเข้าร่วมชมการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ สนาม ร.๑ รอ. ประกอบด้วย คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย บุคคลท่าอาวุธ พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X 95) และอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4A1) พ.ศ.๒๕๖๐ และคู่มือการฝึกว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การนำคู่มือพระราชทานดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เหมาะสม มีความถูกต้องตามหมาย พระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม จึงให้หน่วย ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (PDF) นำไปใช้ปฏิบัติกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ตั้งแต่ผลัดที่ ๒/๖๐ เป็นต้นไป ท่าการฝึกในหลักสูตรทหารใหม่ ๑๐ สัปดาห์ ถ้ามีระบุไว้ในคู่มือการฝึกฯ พระราชทาน ให้ปฏิบัติตามท่าการฝึกในคู่มือการฝึกฯ พระราชทานนั้น (รายละเอียดที่นี่)

   • ยศ.ทบ. แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ           (ทุนส่วนตัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                                ๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การให้ข้าราชการลาไปศึกษา ในสถานการศึกษาของรัฐบาล
    พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๗, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                            ๒. หลักเกณฑ์การลาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล โดยสรุป (รายละเอียดที่นี่)                                ๓. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. (รายละเอียดที่นี่)                  ๔. หนังสือแจ้ง นขต.ทบ. (รายละเอียดที่นี่) และ นขต.บก.ยศ.ทบ. (รายละเอียดที่นี่)                              ๕. รายการหลักฐานประกอบการขออนุญาตลาศึกษาในเวลาราชการ (รายละเอียดที่นี่)                        ๖. แบบฟอร์มหลักฐานขออนุญาตลา (รายละเอียดที่นี่)                                                                ๗. รายการเอกสารประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ ทบ. (รายละเอียดที่นี่)
   • อนุมัติรายงานผลการศึกษา การลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และการลาศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (นายทหารสัญญาบัตร) (นายทหารประทวน)
   • ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบรอบที่ ๒ (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังนี้)
   • ยศ.ทบ. ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๓,๖๔ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศ เรื่องที่นั่งศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศษ (รายละเอียดที่นี่)
   • สรุปขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ทั่วไปในการทดสอบความรู้ ผู้บังคับหน่วย ระดับกรม (รอบสอง) (รายละเอียดที่นี่)
   • เอกสารแนวทางในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรมและระดับกองพัน (รอบ ๒) (รายละเอียดที่นี่)
   • รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (รายละเอียดที่นี่)
   • ดย.ทบ. ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์ กรมดุริยางค์ทหารบก ประกาศรับสัมครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก    (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ ๒๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทบ.สหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดที่นี่)
   • คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๑) (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียด)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กห. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการความร่วมมือทางทหาร และเพื่อขึ้นบัญชีคะแนนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบออสเตรเลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ติดต่อหน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือก/ทดสอบขั้นที่ ๒ ในวันที่ ๓ ก.ย.๖๑  * ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) (รายละเอียดที่นี่) * รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและมีสิทธิ์สอบขั้นที่ ๒ แยกตามหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ   (รายละเอียดที่นี่)   * ภาคผนวก :  ขอบเขตการสอบขั้นที่ ๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • รายการแจกจ่ายหนังสือตำรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดที่นี่) (บัญชีรายชื่อหนังสือ-ตำรา)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษและการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ(รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับทุน IATSS Forum (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. อนุมัติจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือก ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการสำนักงาน    นายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน    เหล่า ส. (รายละเอียดที่นี่)
   • การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายด้านการฝึก – ศึกษา ของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่งการใช้เอกสารประกอบคำสั่งการฝึกประจำปี (รายละเอียดที่นี่)
   • ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศนอก กห. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                   (รายละเอียดที่นี่)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปี ทางทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดทีนี่)
   • คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. แจกจ่ายหนังสือตำราคู่มือราชการสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดที่นี่) 
   • e-Book สำหรับผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับใช้ในการสอบนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี(รายละเอียดที่นี่) 
   • คู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกหน่วยทหารทรหด(รายละเอียดที่นี่)
   • บันทึกข้อมูล รายงานการประเมินการเตรียมการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่(รายละเอียดที่นี่)
   • คำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน(รายละเอียดที่นี่)
   • ยศ.ทบ. แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(รายละเอียดที่นี่)
   • ตำราคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)