จัดซื้อ-จัดจ้าง

 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สชด.ศปก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ศฝยว.ทบ. จว.ล.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ศฝยว.ทบ. จว.ล.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางประกวดจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ธูปเทียน และโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ธูปเทียน และโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ธูปเทียน และโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ธูปเทียน และโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำบัตรต้นขั้วและใบเซ็นชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ. สายงาน สบ.
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ. สายงาน สบ. ๑๖ ธ.ค.๖๑
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำเป้าแผ่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ตำราและคู่มือราชการสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.นส.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำเป้ากระดาษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารประจำเดือน พ.ย.๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอกไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายชุดกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอัฐบริขาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง