จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แผ่นภาพเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีคัดเลือก(๑๒ มิ.ย. ๖๒)
  •                                         เดือน พ.ค. ๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๐ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนายทหารสัญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พ.ค. ๖๒)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๔ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นภาพเครื่องช่วยฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการขนส่งนิตยสารยุทธโกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์นิตยสารยุทธโกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ พ.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ พ.ค. ๖๒)
  •                                          เดือน เม.ย. ๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องส้วมอาคารประภาสโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD-ROM ของ ศปก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำโล่การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารและแบบพิมพ์ ขส.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัฑ์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ เม.ย. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ เม.ย. ๖๒)
  •                                            เดือน มี.ค. ๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มี.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ มี.ค. ๖๒)
  •                                            เดือน ก.พ. ๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์บัตรต้นขั้วฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.พ. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.พ. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.พ. ๖๒)
  •                                             เดือน ม.ค. ๖๒
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ ธูปเทียนและแผ่นป้ายโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ม.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดดอกไม้ ธูปเทียนและแผ่นป้ายโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ม.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ม.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ ม.ค. ๖๒)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำผังห้องสอบและบัตรพิมพ์ต้นขั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ ม.ค. ๖๒)