mission

 

วิสัยทัศน์

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการฝึกศึกษาวิจัยและพัฒนา  เพื่อผลิตกำลังพลให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและคุณธรรมตามนโยบายของกองทัพบก

 

ภารกิจ

  • ประสานงาน แนะนำ  กำกับการ  ดำเนินการ  สนับสนุน  และตรวจตราเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของบุคคลและหน่วยต่าง ๆ  ของกองทัพบก  ทั้งในและนอกกองทัพบก  รวมทั้งในต่างประเทศ
  • อำนวยการฝึกและศึกษาวิทยาการเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า  เหล่าทหารปืนใหญ่  และการอนุศาสนาจารย์ของกองทัพบก
  • ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

พันธกิจ

  • ดำเนินการด้านการฝึกระดับบุคคลและหน่วย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
  • ดำเนินการด้านการศึกษาให้กับกำลังพลของกองทัพบก ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ.
  • ดำเนินการสนับสนุนด้านการฝึกศึกษา และการวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและเป็นระบบ
  • ดำเนินการผลิต สรรหา  และพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมเพื่อสนองต่อภารกิจ
  • ส่งเสริมกำลังพลให้มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์สามารถติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่ยอมรับของประชาชน